For 100 mio. kr. naturgenopretning til gavn for marin natur, miljø og klima

Image

Limfjordsrådet står i spidsen for et stort EU projekt, hvor kyster, strandenge og lavvandede fjordområder skal gendannes. Limfjorden, Mariager Fjord og Nærå Strand på Nordfyn danner rammerne for projektet COASTal Life, der skal skabe bedre forhold for naturen og klimaet.

PRESSEMEDDELELSE

Natur, miljø og klima hænger sammen og det gør løsninger på biodiversitets – og klimakriserne også.

”Det er nødvendigt at se natur - og miljøudfordringerne i en sammenhæng, hvis vi skal løse de store udfordringer, vi står overfor” siger Formanden for Limfjordsrådet Henrik Dalsgård. ”Vi har derfor samlet et stort og flot partnerskab der i de næste seks år skal arbejde for at finde løsninger i den danske kystzone.”

Genskabelse af strandeng, ålegræsenge, stenrev, biogene rev, øer og holme er hovedelementerne i projektet, som de mange forskellige partnere går sammen om at udvikle og efterfølgende monitere og formidle om.

”Projektet giver enestående mulighed for at genetablere en mosaik af vigtige kystnære habitater og dokumentere effekten på både biodiversitet og kulstoftilbageholdelse. Samtidig vil projektet kunne inspirere og bidrage med erfaringer til initiativer i andre kystområder.” fremhæver Dorte Krause-Jensen, professor ved Århus Universitet.

Partnerskabet består af en række kommuner – Aalborg, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Mariagerfjord og Nordfyn, de fire universiteter Århus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og DTU Aqua, Kystdirektoratet, Natur – og Miljøstyrelsen samt Ørsted, Ornit.dk, Norddanmarks EU-kontor og Limfjordsmuseet.

NordDanmarks EU-kontor har hjulpet med at søge EU-projektet hjem og arbejder derudover med administration og økonomi i projektet.

Ida Krabek, bæredygtighedschef i Ørsted siger: ”Naturen har en fantastisk evne til at trække CO2 ud af atmosfæren, men der mangler viden om, hvordan vi bedst genopretter naturen, så vi både styrker biodiversiteten og opnår effektiv lagring af CO2. I Coastal Life vil vi sammen med blandt andre landets førende forskere, lokalsamfund og staten udvikle og gennemføre holdbare løsninger, der kan sætte nye standarder for naturgenopretning til gavn for både klimaet og biodiversiteten.”

”Naturbaserede metoder skal både kunne håndtere samfundsbehov for tilpasning og udvikle naturen i en klimaudfordret fremtid. Heri bidrager Coastal Life med vigtig viden og erfaring i udformning af bæredygtige tiltag.” Kystdirektør Merete Løvschall, Kystdirektoratet.

”Mariager Fjord er det naturlige samlingspunkt for vores kommune, og fjorden spiller en vigtig rolle i mange borgeres hverdag. Derfor er vi glade for at være med i et spændende og ambitiøst projekt, som både vil forbedre natur og miljø i fjorden, og samtidigt gøre den mere tilgængelig for borgere og turister”, udtaler borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune.

”For Aage V. Jensen Naturfond har det været væsentligt at gå ind i projektet Coastal Life for at skabe mere liv i Limfjorden, siger direktør Hanne Haack Larsen. Som ejer af naturreservatet Vejlerne, som ligger lige ud til Limfjorden, vil projektets storstilede genskabelse af bl.a. rev og ålegræsbede standse sandvandring og puste nyt, dynamisk liv i Limfjorden, hvilket også vil gavne Vejlernes natur.”

Anders Thingholm, formand i Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune: ”Med COASTal LIFE arbejdes der målrettet med at skabe vedvarende resultater i krydsfeltet mellem klima, kystnatur, kvælstofbelastning og kystbeskyttelse. Nordfyns Kommune er stolte over at være med i et så ambitiøst projekt, hvor vores landmænd helt konkret kan bidrage med at sænke kvælstofbelastningen til Nærå Strand og forbedre de kystnære naturværdier betragteligt, mens kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner kan gå sammen om at genetablere pressede økosystemer i havet. Brede samarbejder bliver fremadrettet en nøglesten i arbejdet med at få vores kystnære områder på fode igen - om det så handler om strandenge, stenrev eller ålegræsbede.”

Projektet skal løbe i de næste seks år i Limfjorden, i Mariager Fjord og ved Nærå Strand på Nordkysten af Fyn. Projektet er støttet med ca. 60 mio. fra EU og de sidste 40 mio. kommer fra Ørsted, Aage V. Jensen Naturfond, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, DTU Aqua og de involverede kommuner.

Kontaktpersoner for yderligere oplysninger
Limfjordsrådet Formand Henrik Dalgård, 20917776, hdl@vesthimmerland.dk

Projekt Koordinator, Torben Bramming Jørgensen, 25202156, torben.joergensen@aalborg.dk

Ørsted Ørsted Media Relations, Anders Stougaard, 99 55 67 39, astou@orsted.com

HANNE BREGENDAHL PIHL
PROJEKT - OG ADMINISTRATIONSCHEF

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk