4 BÆREDYGTIGE GRØNNE MISSIONER

Image

De grønne Missioner repræsenterer en ny resultatorienteret metode til at opnå EU’s European Green Deal målsætning frem mod 2030. Missionerne koordinerer Forsknings og Udviklings aktiviteter på tværs af Horizon Europe programmerne og bliver dermed en vigtig del af de kommende års fokus fra EU’s mange støtteordninger[1].  Foruden F&U aktiviteter arbejdes der med levende laboratorier, fyrtårns-projekter, indikatorer og overvågning, kommunikation og borgerinvolvering, og supportstrukturer og styringsmekanismer. Til hver af missionerne forventer EU-Kommissionen at der bruges ca. 2.400 mio. kr. i perioden.

For Nordjylland har de 4 missioner en synergi med Den Fælles Nordjyske Klimaambition, og kan dermed være med til at fremskynde den nordjyske ambition. Samtidig kan Klimaambitionen og de underliggende strategier bruges til at bringe Nordjylland i spil som deltager og potentielt fyrtårn i dele af Missionerne. Gennem Mis

sionerne er der en væsentlig udmøntning der kan bidrage til en fremskyndet vækst i det Nordjyske samfund.

/Horizon Europe Mission Handlingsplaner med vurdering af Nordjyske interesser/

Tilpasning til Klima

150 europæiske regioner skal være modstandsdygtige overfor klimaændringer i 2030. Klimatilpasnings-missionen vil give en forståelse for hvilke klimaændringer og hvordan tilpasningen skal foretages.

Der er 3 mål i denne mission:

 • Forbered og planlæg modstandsdygtighed overfor klimaændringer. Giver støtte til europæiske regioner og samfund til bedre at forstå, forberede til og håndtere klima risici og muligheder.
 • Fremskynd omstilling til klimamodstandsdygtighed. Arbejde i 150 regioner og samfund for at fremme deres tilpasning til en fremtid med klimaændringer og støtte dem i at skabe fornyede veje og teste mulige løsninger.
 • Demonstrere systemisk transformation til modstandsdygtighed overfor klimaændringer. Levere mindst 75 omfattende eksempler på systemisk transformation på tværs af Europa.

Med en plan for opbygning i 2021-2023, udførelse 2024-27 samt konsolidering 2028-2030.

Den enkelte region kan vælge at deltage i hele eller dele af missionsrejsen og indsatsen, afhængig af nødvendige regionale indsatsområder, som for eksempel kan være:

 • risikovurdering, modellering, systemer til tidlig varsling
 • økosystemer og naturbaserede løsninger
 • arealanvendelse og fødevaresystemer
 • vandforvaltning
 • beskyttelse og forvaltning af kritiske infrastrukturer
 • sundhed og menneskers trivsel
 • adfærdsmæssig forskning og forskning i effektiviteten af politiske foranstaltninger

For en deltagende region forventes resultaterne at være, at regionen eller samfundet:

 • har etableret en adgang til en klimarisiko-vurderingsplatform, der bruges til at styrke den lokale administration og virksomheders arbejde med at udvikle samfundsbaseret nød- og risikohåndteringsplaner, så kritisk infrastruktur er sikret, og essentielle tjenester er operationsdygtige og tilgængelige under kritiske situationer.
 • har sikret en kultur, så der eksisterer en civil involvering og social læring, der medfører en lige tilgang for samfundet.
 • har udviklet en omfattende klimahåndteringsplan baseret på klimarisikoprofilen med løbende opdatering.
 • planen skal være forankret politisk med forpligtigelse og handling, i forhold til at gør tilpasning mulig, fjerne barrierer og hjælpe med at udnytte fonde.
 • har forståelse for grænseoverskridende problematikker og deres risici og muligheder
 • adgang til forandringsløsninger fremskyndes, og der skabes en mere konkurrencedygtig og smart økonomi.
 • den omfattende ændring, som regionen demonstrerer, giver synlige forbedringer og synlighed, som bidrager til klimaforebyggelse i andre europæiske regioner.

Klimaneutrale byer

100 byer skal være klima neutrale og smarte i 2030. Missionen understøtter byerne i deres transformation til klimaneutralitet. I Danmark kan byer større en 10.000 indbyggere søge. Byen forpligter sig til klimaneutraliteten. For byer der har klimahandleplan med DK2020 er en del af forarbejdet til at deltage i missionen foretaget og der kan via missionerne hentes støtte (økonomisk) til at nå målene.

By-missionens overordnede mål:

 • Udvikle og understøtte en ’behovs drevet’ og by-fokuseret proces baseret på forskning og udvikling, fokuseret på forberedelsen af ’Climate City Contracts’ (CCC), der indeholder investeringsplaner for udbredelse af nyskabende og smarte løsninger for klimaneutralitet.
 • Understøtte forskning og nyskabende demonstrationer støttet af Horizon Europe og at kopiere og udbygge løsninger udviklet i tidligere programmer.
 • Sikre synergier med lignende initiativer fra EU-Kommissionen og reducere omkostning for byen, når der arbejdes med flere EU-initiativer med lignende problemstillinger.
 • Give kommuner og byens virksomheder adgang til EU skills og ekspertise og hjælpe med at skabe forbindelser via internationale netværk for at fremskynde læring, kopiering og opskalering af løsninger gennem god praksis, fælles indsats og være en inspiration for andre byer i verdenen.
 • Hjælpe byer med at udvikle den administrative, finansielle og politiske kapacitet gennem nyskabende styring for at overvinde silo opbygning og sikre at offentlige, private, regional og nationale myndigheder laver buy-in og forpligtiger sig.
 • Etablere en stærk og gennemsigtig overvågning og måling af fremdriften mod en klimaneutralitet for byen baseret på eksisterende praktik og metoder.
 • Øge graden af understøttelse fra nationale, regionale og lokale myndigheder, banker og private investorer gennem regulativer, funding- og investeringsværktøjer til at understøtte byens gennemførelse af missionen.

Første fase er at byen tilkendegiver interesse, hvilket skal ske i perioden Q4-2021 til Q1-2022.

Næste fase er udarbejdelsen af CCC der starter i Q1-2022, hvorefter en kontrakt kan færdiggøres i af Q3-2022.

For byer kan det give mening at se på flere af missionerne da de komplementerer hinanden. F.eks. kan havnebyer have fordel af både by-missionen og hav og vand (Starfish)-missionen

Hav og Vand (Starfish)

Vores have og vande skal have genetableret deres sundhed i 2030. Starfish-missionen skal bygges på EU’s mål for at beskytte og genetablere økosystemer og biodiversitet, for nul forurening og for fangst af CO2 og reduktion af drivhusgasudledning mod klimaneutralitet inden for EU’s have, søer og vande.

Starfish indeholder mål som der allerede er erfaringer med fra Limfjordsrådets arbejde og der kan ses blå synergier i CO2 fangst og anvendelse med fyrtårnsprojektet, der styres hos Nordjyllands erhvervshus.

Starfish deler fokus på de forskellige vandområder i Europa. Et dansk projekt skal derfor tale ind i først og fremmest det baltiske havområde, og sekundært i Nordsø-området.

 

En del af Starfish missionens mål, er at deltagerne skal etablere et fyrtårns projekt som understøtter hele eller dele af missionen. Baltic og Northsea er udvalgt til fyrtårnsområde, til at gøre den blå økonomi CO2 neutral:

 • Beskytte og genetablere salt- og ferskvands økosystemer og biodiversitet på linje med EU’ Biodiversitetsstrategi 2030.
 • Forebygge mod og eliminere forurening af salt- og ferskvand på linje med EU’s handlingsplan mod en nulforurening for luft, vand og jord.
 • Etablere en bæredygtig blå økonomi der er CO2-neutral og cirkulær på linje med Den europæiske ’Klima lov’ og den helhedsorienterede vision forankret i EU’s bæredygtige blå økonomiske strategi.

Herunder skal Starfish fremskynde grøn og digital overgang.

Planen er i 4 trin, hvor første trin er etablering af fyrtårnsprojekter der skal være pilot for et af missionsmålene i havbassinet.

Projekterne kan omfatte arbejde, der understøtter følgende mål:

 • Forbedring og udvidelse af netværket af beskyttede saltvandsområder - 30% af EU’s vandbassiner beskyttet med integrerede økologiske korridorer og 10% af områderne strengt beskyttet.
 • Genetablering af frit flydende floder og vandløb
 • Genetablering af saltvands og kyst økosystemer på linje med EU’s naturgenetablerings mål.
 • Reduktion af plastik i havbassiner med 50% og mikro plast udledt i omgivelserne med 30%
 • Reduktion på 50% af spild af næringsstoffer og risiko og brug af kemiske pesticider og reduktion af vandforurening fra lægemidler.
 • Reduktion af den blå økonomis drivhusgasser med 50% i forhold til 1990 niveau.
 • Cirkulær og lav CO2-brug af det maritime til bæredygtig Aqua kulturer (fisk og vand planter).

Sund jord

100 levende lab’s og fyrtårne skal fremskynde vejen til væsentligt forbedret jordsundhed i EU i 2030.

Jord-missionen peger på aktiviteter der administreres af Region Nordjylland.

 • Reducer nedbrydning af overfladerne til at begrænse udbredelse af ørken i Europa.
 • Bevar og forøg jordens økologisk kulstoflager
 • Ingen vækst i mængden af forseglet jord og øget genbrug af by jord.
 • Reducer jordforurening og forbedre genoprettelse
 • Forebyg erosion
 • Forbedre jordstruktur for at øge kvaliteten af levesteder for jordens biodiversitet og afgrøder.
 • Reducer EU’s globale fodaftryk på jord.
 • Forøg færdigheder i jodbehandling for samfund på tværs af medlemsstaterne.

Jord-missionen udrulles i 3 faser. Fase 1 fra 2021-2025 udvikler strukturer, samler ressourcer og styrker nyskabende kapacitet hos de involverede. Fase 2 fra 2025-2030 er udvidelse af aktiviteter og generering og test af nyskabelser. Fase 3 fra 2027-2030 opskalerer løsninger, tilpasser til lokale behov og gør god praksis almindelig på tværs af sektorer og territorier.

Det vil kræve at der arbejdes med områder som

 • Fokus på samfundsmæssige ændringer med borger involvering
 • Tilgangen er placeringsafhængig i forhold til den regionale sammenhæng
 • Der arbejdes med en systemtilgang hvor jorden betragtes som et levende system med grænseflader til økosystemer, fødevaresystemer og landskabet sammen med strømninger imellem by og landområder.
 • Nye politiske incitamenter og forretningsmodeller.

Der forventes følgende resultatmål.

 • Ny viden om jord sundhed og jord funktionalitet.
 • Ny viden om samfundsøkonomisk og adfærdsmæssige drivere for jord sundhed.
 • Best practise og teknologier for håndtering af jord.
 • Et åbent datalager for data om jord og praksis for håndtering.
 • En værktøjskasse af incitamenter, praksis og forretningsmodeller for sundhed af jord.
 • Værktøjer og metoder for adgang til globalt fodaftryk.
 • Tilpasning af betaling og politiske ændringer i forhold til beviser for sundhed af jord.
 • Omkostningseffektive metoder og værktøjer til egen vurdering af sundhed af jord.
 • Forsknings og nyskabende (R&I) roadmap for hvert mål.

Der fremkommer via levende laboratorie og fyrtårne der udvælges efter viste kriterier:

[1] Herunder Digital Europe Programme - DEP, European Regional Development Fund - ERDF, European Social Fund Plus – ESF+, Erasmus+, European Solidarity Corps, European Institute of Innovation and >Technology – EIT, Regional Development and Cohesion policy – ESIF, EAFRD, ERDF, Cohesion Fund,  European Maritime and Fishery Fund -EMFF, Just Transition Fund, LIFE, Connecting Europe Facilities – CEF, Uniion Civil protection Mechanism, Recovery and resilience Facility – RRF, European Investment Bank – EIB, InvestEU.

CECILIE LINDSTRØM
EU-KONSULENT

 /cecilielindstrøm
 +45 2628 7790
 cli@ndeu.dk

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk