Reetablering af fuglearter og øget vækst af muslinger

Gennem EU-projektet COASTal LIFE, der er kommet i hus efter en længere ansøgningsproces i samarbejde med NordDanmarks EU-Kontor, vil fire lokationer i Danmark fremover arbejde intensivt med at re- eller genetablere ynglesteder, kystområder og stenrev, alt sammen til sikring af biodiversiteten, der skal bidrage til en forøgelse eller tilbagevenden af 12 arter, der alle er på EU’s røde liste over truede arter.

Projektet omfatter NATURA 2000 områderne i Løgstør og Nibe Bredning, den ydre del af Mariagerfjord/Kattegat, samt nordkysten af Fyn ved Nærå Strand, hvor der skal arbejdes med stenrev, græsenge og vådområder for at sikre forbedring af 10 fuglearter og 2 muslingearters levevilkår, samt bidrage til opsamling af CO2 ved etablering af større områder med ålegræs.

Projektet er det største af sin art i Danmark og løber over 7 år med et mål om opskalering og på sigt udrulning til flere større vandområder i såvel Danmark som Europa og USA.  

Projektet kom i stand efter en kaffesnak mellem NordDanmarks EU-Kontor og Limfjordssekretariatet, hvor der blev delt idéer og tanker vedr. naturgenopretning og reetablering af naturområder og beskyttelse af natur og biodiversitet i områder op til Limfjorden, samt udvalgte øvrige områder i Danmark.

NordDanmarks EU-Kontor kunne hurtigt herefter matche Limfjordssekretariatets krav, ønsker og behov med de muligheder, der er fra EU’s LIFE program, hvorefter en proces gik i gang ift. at afklare hvordan de lokale udfordringer og behov kunne vejes op imod den europæiske dagsorden og udfordringer; herunder i særdeleshed natur- og biodiversitetstilstanden.

Efter en dybere projektudviklings- og ansøgningsproces, hvor NordDanmarks EU-Kontor spillede en aktiv rolle, blev projektet inviteret til forhandlinger med Kommissionen, hvor EU-kontoret varetog den administrative, økonomiske og politiske del af dialogen.

Da projektet omfatter en stor partnerkreds samt er af en økonomisk størrelse, der fordrer en stringent administration, er NordDanmarks EU-Kontor indtrådt i projektet som administrativ bistand i hele projektets levetid.

– “Limfjordsrådet ser store perspektiver i projektet både nationalt og internationalt og vi har været meget tilfredse med samarbejdet med EU-kontoret, da medlemskommunerne og Limfjordsrådet ikke er vant til at styre projekter af så stor skala, og det er derfor vigtigt at have nogle solide kompetencer at læne sig op af,” fortæller Torben Bramming Jørgensen, Biolog og Projekchef hos Limfjordsrådet.

FORMÅL
Naturgenopretning og sikre levevilkår for 10 fuglearter på lavbundsjorde, samt sikre udsætning og øget vækst af muslinger i Limfjorden. 

PROGRAM
LIFE2027

BELØB
98,5 mio. kr. hvoraf ca. 75 mio. kr. går til nordjyske aktører

PROJEKTFORLØB
Sept. 2022 – Aug. 2028

PARTNERE
Kommunerne i Aalborg, Mariagerfjord og Nordfyn, de fire universiteter Århus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og DTU Aqua, Kystdirektoratet, Natur – og Miljøstyrelsen, Ørsted, GEUS, Ornit.dk og Limfjordsmuseet. Projektet koordineres af Limfjordssekretariatet på vegne af Limfjordsrådet.

NDEU’S BIDRAG
NordDanmarks EU-Kontor har hjulpet med ansøgningen, været primus motor i forhold til budgetlægning og håndteret kontraktforhandlinger med EU-Kommissionen. Derudover er NordDanmarks EU-kontor købt ind til rollen som finansiel koordinator for at sikre opfyldning af krav fra Kommissionen, Miljøstyrelsen og de øvrige medfinansierende fonde og instanser.