Life Act: Kommuner og regioner forbereder landsdækkende klimaindsats

Image

PRESSEMEDDELELSE
Den 6. marts 2024

Partnerskabet LIFE ACT bestående af regioner og kommuner i hele Danmark har nu sendt en ansøgning til EU om ca. 126 mio. kroner til finansiering af klimatiltag. Projektet satser på start i 2025 med et samlet budget på 200 mio. kroner.

Samtlige danske kommuner har nu klimaplaner, der alle lever op til den internationale Parisaftale. Nu skal der handling bag planerne. Det kræver samarbejde på tværs, og derfor er de fem danske regioner sammen med 27 danske kommuner i partnerskabet LIFE ACT gået sammen om en ansøgning til EU's LIFE Program på 17 mio. Euro. – ca. 126 mio. danske kroner. Det samlede budget for projektet inklusive partnernes egenfinansiering bliver ca. 200 mio. kroner, og projektet ventes at løbe i otte år.

Region Midtjylland er projektleder for LIFE ACT, der via 11 arbejdspakker og med i alt 37 partnere vil accelerere kommunernes arbejde med at realisere klimaplanerne. Det skal ske gennem udvikling af viden, værktøjer og konkrete løsninger, som kan afbøde potentielle klimaforandringer og tilpasse til de forandringer, vi ved kommer til at ske. Foruden de 27 direkte involverede kommuner planlægges en række aktiviteter, der sikrer, at viden og erfaringer fra projektet bredes ud til alle danske kommuner.

- Det er en enestående præstation, at alle danske kommuner har klimaplaner, der lever op til den højeste globale standard. Det betyder, at Danmark har en unik mulighed for et kæmpe ryk på klimaområdet. Det ryk vil LIFE ACT sætte fart på. Hvis klimaplanerne skal realiseres – og det skal de! - så kræver det samarbejde på tværs også internationalt, og som regioner har vi rigtig gode erfaringer med at samarbejde med EU om finansiering af udviklingsprojekter. De erfaringer bringer vi nu i spil i LIFE ACT, og med det forarbejde, der er lavet i partnerskabet, så tør jeg godt tro på, at projektet bliver en realitet, siger formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Transport, energi, vand, varme og synergi
LIFE ACT har i samarbejde med kommunerne fundet en række områder, der skal arbejdes med. Resultatet er blevet en række arbejdspakker med fokus på områder, som er centrale for den lokale klimaindsats. Fx imødegåelse af havvandsstigninger og robusthed over for oversvømmelser, omstilling af landbrug og skovdrift, håndtering af vandløb, nedbør og tørke samt omstilling til vedvarende energi.

De 27 kommuner i LIFE ACT er fordelt i hele landet, og der er både store og små – land- og bykommuner iblandt. I projektet arbejder partnerne med de konkrete problemstillinger, der er i deres lokalområder, samtidig med, at der arbejdes i brede fællesskaber. Det gør sig bl.a. gældende for Københavns Kommune, der har påtaget sig roller i to af de 11 arbejdspakker.

- For os er der flere gode grunde til at være med i LIFE ACT hvor vi bl.a. deltager i arbejdet omkring hede-øer i byområder. Vi har de seneste år oplevet tørke som en tiltagende udfordring, og der har vi en interesse i at være med til at udvikle metoder, som kan håndtere det. Det samme gør sig gældende for arbejdet omkring vedvarende energi, hvor vi er nysgerrige på, om nogle af de andre kommuner kan rykke på en anden måde, end vi kan. Klimaudfordringer er ikke afgrænsede til enkeltkommuner men kræver løsninger, hvor kommuner går sammen om at udvikle kompetencer og løsningsmodeller. Med Life Act bliver vi bedre til at implementere de rigtige løsninger, fordi vi får et tværgående netværk af viden, hvor vi lærer af hinanden, siger chefkonsulent i Københavns Kommune Øystein Leonardsen

Stærkt fagligt fællesskab
Netop muligheden for at lære af hinandens erfaringer bliver en central del af LIFE ACT. Udover udvikling af nye løsninger – og skalering af eksisterende, kommer både regioner og kommuner i projektet til at arbejde systematisk med at opsamle og udbrede nye viden.

- I Middelfart har vi haft klimaet højt på dagsordenen i mange år. Når vi vælger at deltage i LIFE ACT er en af grundene Klimafolkemødet og muligheden for også i den forbindelse at styrke vores fælles dialog om verdens fremtid. Videndeling på tværs af kommunerne – både i forhold til konkrete løsninger og strategiske indsatser - er en stor del af formålet med LIFE ACT og her ser jeg frem til at Klimafolkemødet kan blive vært for spændende diskussioner og tværgående kommunale initiativer for en forhåbentlig bedre fremtid, siger klimadirektør i Middelfart Kommune Thorbjørn Sørensen.

Handling og viden
Ansøgningen fra LIFE ACT behandles nu i EU-systemet, og partnerskabet regner med svar i løbet af sommeren 2024. Indtil da arbejder partnerskabet videre med at forberede de enkelte arbejdspakker og med at dele viden om udfordringer med hinanden.

Det er første gang, at der fra dansk side arbejdes i så bredt et samarbejde for at hente støtte fra EU's LIFE-program, som er EU’s store miljø, natur- og klimaprogram. Derfor er det en stor styrke, at de regionale EU-kontorer har været en stor del af processen.

- Vi har tidligere været med til at hente støtte i LIFE-programmet til store, tværgående miljø- og klimaprojekter, og sammen med de øvrige, regionale EU-kontorer tager vi i LIFE ACT udgangspunkt i kommunernes klimaplaner og taler de kommunale planer ind i en EU-kontekst. Vi har et godt projekt og en stærk ansøgning, da der er god overensstemmelse mellem EU's og Danmarks målsætninger på klimaområdet, og da vi ved, at EU både kan og vil bruge det arbejde, som vi gør i Danmark, til inspiration for resten af Europa. Sådan siger direktør for Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Lars Holte Nielsen, og han taler her også på vegne af dacob, som er et samarbejde mellem repræsentationer for danske kommuner, regioner og universiteter i Bruxelles. 

Der er oprettet en hjemmeside for LIFE ACT-partnerskabet bl.a. med en beskrivelse af de 11 arbejdspakker. Læs meget mere på www.life-act.eu

Fakta om LIFE ACT

  • LIFE ACT er et partnerskab med i alt 37 økonomiske partnere. Dertil kommer en række støttende aktører, bl.a. 25 kommuner, der deltager i vidensdeling og netværksarrangementer.
  • LIFE ACT søger om støtte på ca. 126 mio. kroner (17 mio. EUR) til et projekt, der arbejder med både afbødning af og tilpasning til klimaforandringer samt synergier mellem de to områder
  • Partnerskabet består af 27 danske kommuner, de fem regioner samt det Midtjyske EU-kontor, CDEU. Hertil kommer forsyningsvirksomheden Lemvig Vand A/S, rådgivningsvirksomheden Fjordland, det nordjyske NordDanmarkss EU-Kontor, samt trafikselskabet NT, der deltager i specifikke arbejdspakker.
  • De støttende aktører omfatter Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Vejdirektoratet, 25 yderligere kommuner, såvel som 18 partnere til vidensudvikling/veksling, herunder alle danske universiteter og CONCITO.
  • Region Midtjylland er leadpartner på det samlede projekt og trækker bl.a. på erfaringerne fra det store regionale klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge, der blev afsluttet i 2022.
  • LIFE ACT håber at kunne starte projektet i januar 2025 med et samlet budget på 200 mio. kroner og en projektperiode på otte år.
  • Formålet med LIFE ACT er at accelerere den landsdækkende implementering af de kommunale klimahandlingsplaner i omstillingen mod et klimaneutralt og klimaresilient samfund. 70 pct. klimaneutralitet og klimaresiliens i 2030 og 100 pct. i år 2050.
  • Hovedfokus vil være på de udfordringer, hvor løsningerne endnu ikke er kendte, samt hvor der er brug for samarbejde på tværs for at udvikle nødvendig viden og/eller sikre nødvendig handling.

Læs mere på  www.life-act.eu