EU STILLER 120 MIA. KR. TIL RÅDIGHED

Europa Kommissionen præsenterede i sidste uge de nye arbejdsprogrammer i Horizon 2020 (H2020) for perioden 2016-2017. Arbejdsprogrammer er rammen om EU’s uddeling af støtte. Samlet vil der blive investeret 16 milliarder euro (ca. 120 mia. kr.) i forskning og innovation de næste to år, heraf 2 milliarder euro øremærket til virksomheder. Midlerne skal sikre vækst og jobskabelse i Europa.

Nordjyske virksomheder, kommuner, regioner og universiteter kan nu sende ansøgninger afsted og hente EU-finansiering.

Hvis du vil vide mere om

  • Hvordan du og din virksomhed/kommune/region kan få del i pengene
  • Hvor mange penge man kan få
  • Hvad det helt præcis er der gives støtte til 
  • Hvilke partnerskaber der kræves
  • Hvilke tidsfrister der er

Så kontakt EU-kontoret eller tilmeld dig på ét af de 2 informationsmøder, som vi holder i næste uge.

Kontakt

EU-konsulent Kirsten Ejdum-Bøgh keb@ndeu.dk eller mobil 61885306

Informationsmøder  

Sundhed, Klima og Sikkerhed – lær mere om de nye muligheder i Horizon 2020

27. oktober er fokus Sundhed, Klima/miljø og Sikkerhed, når EU-kontoret inviterer til seminar og matchmaking for virksomheder og forskere.

Seminaret afholdes sammen med Aalborg Universitet og Enterprise Europe Network. På seminaret er både mulighed for at høre, hvordan inddragelse af forskere fra universitet forbedre mulighederne for at få EU støtte og matchmaking, hvor virksomheder via 1:1 møder har mulighed for at skabe nye kontakter og dele idéer med de andre deltagere. Tilmelding kan ske på https://www.b2match.com/ssh2015/.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Bliv en Eurostar – få tilskud til udviklingen fra idé til færdigt produkt

Den 28. oktober inviterer EU-kontoret sammen med Enterprise Europe Network og BrainsBusiness til en eftermiddag, hvor du kan blive klogere på EU’s såkaldte ”Eurostars-program”.

Der er fokus på, hvad programmet går ud på, hvordan man skriver en ansøgning, og hvor man kan få hjælp. Eurostars er et europæisk program målrettet små og mellemstore højteknologiske virksomheder. Læs mere og tilmeld dig her:http://www.brainsbusiness.dk/dk/arrangementer/eurostars.htm.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Hvilke områder giver EU penge til?  

EU deler H2020 ind i 3 hovedområder: Videnskabelig Topkvalitet, Industrielt Lederskab og Samfundsmæssige Udfordringer. Nedenfor en kort gennemgang af de mest relevante programmer set med nordjyske briller.

Industrielt Lederskab:

Her er det særligt arbejdsprogrammet for information- og kommunikationsteknologi (IKT), der er interessant for Nordjylland. I 2016-17 vil fokus være på at sikre og udvikle forskellige områder indenfor bl.a. elektronik, fotonik, integrerede systemer, computerteknologi, robotteknologi, Big data og netværksteknologi.

Et andet område, der er interessant under Industrielt Lederskab, er SMV-Instrumentet, som er et særligt program rettet udelukkende mod virksomheder. SMV-Instrumentet er tematisk opdelt, og der et godt samspil mellem de valgte temaer og de nordjyske spidskompetenceområder – og der er mange aktuelle eksempler på nordjyske virksomheder, som har fået støtte fra netop dette instrument.

Samfundsmæssige Udfordringer:

De samfundsmæssige udfordringer er opdelt i syv områder, som er: sundhed, fødevarer og maritim, energi, transport, klima og miljø, samfund og sikkerhed.

Sundhed

Det primære formål med Sundhedsprogrammet er at sikre et bedre helbred for de europæiske borgere generelt. Dette dækker bl.a. over at sikre en mere aktiv og selvstændig aldring af befolkningen ved at støtte forskning og udvikling, der fremmer dette teknologisk og medicinsk. Desuden er der fokus på bl.a. kroniske sygdomme, forebyggelse, behandling, samarbejde på tværs af behandlingssystemer og udvikling af teknologier til behandling i eget hjem.

Fødevarer og maritim

Programmet for fødevarer og maritim fokuserer bl.a. på løsninger med mere fleksible og ressourceeffektive værdikæder til at understøtte bæredygtig fødevareproduktion, herunder også udbredelse af økologiske metoder; dyrevelfærd; sunde og nærende fødevarer; fiskeriteknologier; aquakultur; optimering af fartøjer ift. servicering offshore; bedre og bæredygtig udnyttelse af havene; ændringer i Arktis mm.

Energi

Energiprogrammet har fokus på bl.a. energieffektivisering i bygninger og i industrien, bedre udnyttelse af overskudsvarme, inddragelse af forbrugerne, et integreret energisystem på tværs af Europa og vedvarende energiformer som vind, bølger, biobrændsel og jordvarme. Der er afsat mere end 1 mia. euro til disse indsatsområder for at kunne opnå målene i Energi Unionen.

Transport 

Transportprogrammet fokuserer på løsninger indenfor luftfart; sikker transport til lands, til vands og i luften; innovative løsninger til at afhjælpe trafikproblemer, særligt i byer; logistik og intelligente transportsystemer; grønnere og mindre miljøbelastende biler, gerne med anvendelse af ikke-fossile brændstoffer.   

Klima og miljø

Klima- og miljøprogrammet har fokus på projekter som fremmer klima og miljøforhold i Europa, bl.a. med reduktion af udledning af CO2; hvordan vi sikrer os bedre mod klimaforandringer, herunder også til oversvømmelser af beboelsesområder, byplanlægning mm.; men også hvordan vi bruger vores råstoffer mest optimalt, så vi sikrer bæredygtig udnyttelse. 

Samfund

Programmet om Samfund har fokus på at integrere de europæiske lande bedre. Programmet omfatter bl.a. løsninger til, hvordan vi afhjælper arbejdsløshed i Europa, særligt blandt unge; hvordan vi forholder os til det stigende antal migranter; kriserne i Ukraine og Mellemøsten m fl.; samt spørgsmål som demokrati, inklusion, radikalisering og ulighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsprogrammet fokuserer på at sikre det europæiske samfund i en verden, der præges af nye former for trusler, herunder cyber crime og terrorisme. Der vil qua de sidste måneders tilstrømning af migranter til Europa også være fokus på sikkerhed langs Europas ydre grænser, men også internt i Europa. Desuden er sikring af en lang række af forskellige personlige data også et tema.