Horizon Europe

Horizon Europe er EU’s rammeprogram inden for forskning og innovation og er efterfølgeren til Horizon 2020. Programmet skal styrke EU's forskningskapacitet, tackle globale udfordringer, styrke konkurrenceevnen og fremme innovation på tværs af Europa. Horizon Europe skal hjælpe EU med at levere på en række strategiske målsætninger for Kommissionen, herunder Green Deal, Paris aftalen samt FNs verdensmål.

Programmet løber fra 2021-2027 og har et samlet budget på ca. 707 mia. kroner.

Horizon Europe består af 3 søjler; Videnskabelig topkvalitet, Globale udfordringer og Et innovativt Europa. Indenfor disse 3 søjler kan du arbejde med alt lige fra sundhed til kultur, sikkerhed, digitalisering, uddannelse, energi, klima og miljø. Udvikler du/I innovative løsninger, leverer enestående forskning og resultater og er klar til at fremme offentlige-private samarbejder, så findes der mange muligheder for EU-støtte til jeres projekt.

Klynger i Horizon Europe

Under søjle II findes der seks tematiske programmer, også kaldet ”klynger”. Via strategiske arbejdsprogrammer og opslag findes der i søjle II støtte til transnationale projekter.

Klynge 1: Sundhed
Klyngen støtter projekter rettet mod at forebygge, diagnosticere, overvåge, behandle og helbrede sygdomme. Målet er dels at forbedre modstandskraften i de europæiske sundhedssystemer og dels at opnå øget europæisk autonomi ved at udbygge europæiske værdikæder og fremme udvikling af nøgleteknologier, herunder også digitalisering.

Klynge 2: Kultur, kreativitet og inklusivt samfund
Klyngen har til formål at styrke kultur og kreativitet og forskning og innovation inden for demokrati, regeringsførelse og borgerinddragelse samt at fremme kulturarv og kendskab til kulturarv. Programmet er målrettet vidensfelter inden for samfund, økonomi, teknologi og kultur.

Klynge 3: Civilsikkerhed for samfundet
Her er der fokus på at støtte og styrke et Europa, der er modstandsdygtigt over for naturkatastrofer og alvorlige trusler. Der finansieres forskning inden for en lang række sikkerhedsmæssige områder, herunder terror og beskyttelse ifm. naturkatastrofer.

Klynge 4: Det digitale område, industri og rummet
I klynge 4 er der fokus på at styrke udviklingen af nye materialer, AI og robotteknologier med særlig fokus på industrien og rummet. Den europæiske kapacitet inden for disse centrale teknologier skal styrkes og støtte en konkurrencedygtig, miljøvenlig og digitaliseret europæisk industri.

Klynge 5: Klima, energi og mobilitet
Formålet med denne klynge er at accelerere og udvikle synergier mellem den grønne og digitale omstilling og den dertilhørende omstilling af vores samfund, industri og økonomi. Målet er at Europa skal være klimaneutral i 2050. Dette er målrettet forskellige sektorer, men især energi og mobilitet. Den grønne omstilling skal samtidig booste europæisk konkurrenceevne, skabe vækst, jobs og velstand og øge modstandsdygtigheden overfor klimaændringer.

Klynge 6: fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø (cirkulær økonomi)
Formålet med klynge 6 er at reducere miljøbelastningen, mindske forureningen, stoppe og/eller modvirke tab af biodiversitet og bedre forvaltning af naturressourcer samtidig med at imødekomme EU's målsætninger for grøn omstilling, klima og sikre adgangen til rene, sunde fødevarer og rent vand.  Omstillingen til en cirkulær økonomi (plastik, tekstiler, elektronik mv) en del af denne klynge.

Missioner i horizon europe

Missionerne i Horizon Europe er ny måde at tænke på og en ny tilgangsvinkel. De skal udvikle fremtidens løsninger til nutidens udfordringer. De er ambitiøse og skal levere konkrete resultater inden 2030.

 De skal levere impact ved at koble forskning og innovation sammen ind i en ny rolle, hvor offentlige forvaltninger, samarbejde, samskabelse og borgerinvolvering spiller en central rolle. De skal bringe håndgribelige resultater og fordele med sig og aktivt involvere borgerne i at co-designe, co-implementere og monitorere.

 De skal understøtte EU-Kommissionens politiske visioner; Green Deal, Europe fit for the Digital Age, beating cancer, New European Bauhaus, Long term vision for the EUs rural areas.

 Hvert missionsområde skal forstås som en portefølje af forskellige løsninger og aktiviteter, der skaber overblik og gennemsigtighed. De skal opnå løsninger på store samfundsmæssige udfordringer.

 Der er identificeret 5 overordnede missioner:

  • Cancer
  • Tilpasning til klimaforandringer
  • 100 klimaneutrale byer
  • Sunde have og søer (maritime miljø)
  • Sundt jordbrug
Partnerskaber

Partnerskaberne er tiltag hvor EU går sammen med private og/eller offentlige institutioner om at lave et program rettet mod udvalgte strategiske mål, som f.eks. omstilling af sundhedssektoren. Der er planlagt i alt 49 partnerskaber hovedsageligt rettet mod områderne under klyngerne. Partnerskaberne offentliggør løbende calls og de kan søges på linje med andre calls under Horizon Europe.

Projekttyper

Der kan søges om midler til tre forskellige projekttyper under de 6 klynger.

RIA - Research and innovation projekter: Projekter, der skal etablere ny viden eller udforske ny technologi eller lign, herunder, produkter, processer, løsninger. Der er op til 100% finansiering ved denne type projekter.

IA - Innovationsprojekter: Projekter, der skal producere planer, designs for nye og/eller forbedrede produkter, processer og/eller services, herunder prototype, test, demonstration, piloting, large-scale, market replication mv. Op til 70% medfinansiering.

CSA – Koordinerings- & støtte projekter: Projekter der skal øge og forbedre koordineringen mellem EU og associerede lande. Det skal styrke de europæiske forskningsområder fx gennem standardisering, disseminering, øget synlighed, kommunikation og forskellige netværksaktiviteter. Op til 100% finansiering.

Finasieringsgrad

Op til 100% for offentlige enheder og uddannelsesinstitutioner - bemærk dog at støtten kan variere mellem organisationer og afhængig af indkaldelse.

Op til 70% for private virksomheder.

Andet relevant info

GEP – Gender Equality Plan

Er du en offentlig enhed og vil du gerne indgå i et Horizon projekt, skal du have en såkaldt GEP- en gender equality plan. Det skal indeholde følgende aspekter:

  1. Et offentligt dokument
  2. Data og monitorering
  3. Dedikerede ressourcer
  4. Kapacitetsopbygning og træning

Vil du høre mere om hvordan du laver en GEP, kan du kontakte Cecilie Lindstrøm på cli@ndeu.dk eller se nedenstående webinar om GEP.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Horizon Europe, så tøv ikke med at kontakte os:

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.