CERV

Programmet Citizens, Equality, Rights and Values yder finansiering til borgernes engagement, fremmer ligestilling for alle samt implementerer EU’s rettigheder og værdier. Som fremhævet af Europa Kommissionens præsident Ursula von der Leyen, i hendes politiske retningslinjer, vil disse være de vigtigste politiske prioriteter i Kommissionens arbejde i de kommende år.

Programmet Citizens, Equality, Rights and Values samler de tidligere programmer for Rights, Equality and Citizenship og Europe for Citizens under et.

Formål

CERVs generelle mål er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er nedfældet i traktaterne, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i det gældende internationale menneskerettighedskonventioner. Programmet gør dette særligt ved at støtte civilsamfundet, organisationer og andre interessenter, der er aktive på lokalt, regionalt-, nationalt- og tværnationalt niveau. Derudover tilskynder det til borgerlig og demokratisk deltagelse for at opretholde og videreudvikle åbne, rettighedsbaserede, demokratiske og inkluderende samfund baseret på retsstatsprincipper.

PROGRAMMET HAR 4 elementer:
  1. Lighed, rettigheder og ligestilling mellem kønnene - lighed, herunder ligestilling mellem kønnene, og fremme køns- og ikke-diskrimination-mainstreaming;
  2. Borgernes engagement og deltagelse - fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv og udveksling mellem borgere fra forskellige medlemsstater og øge bevidstheden om den fælles europæiske historie
  3. Daphne - bekæmp vold, herunder kønsbaseret vold;
  4. EU-værdier - beskyt og fremme EU-værdier. Unionens værdigrundlag er en af ​​programmets store nyskabelser. Den sætter værdier i centrum, der skal være fælles for alle medlemsstater, og som Den Europæiske Union bygger på: respekt for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal. På et tidspunkt, hvor europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splittelse og et krympende rum for uafhængigt civilsamfund, vil denne del placere civilsamfundsorganisationer i centrum for sine prioriteter ved at finansiere projekter, der fremmer og øger bevidstheden om EU-værdier og EU-grundlæggende rettigheder og ved at yde finansiel støtte til lokale, regionale og tværnationale civilsamfundsorganisationer.
MÅLGRUPPE

Byer, Regioner, kommuner, NGO’er, interesseorganisationer, tænketanke, universiteter, vidensinstitutioner.

Støtte

CERV-programmet giver støtte til mange forskellige initiativer, hvorfor både støtteprocenten og beløbet kan variere mellem de forskellige støttemuligheder. Det vil fremgå af de enkelte indkaldelser, hvor stor en støtte man vil kunne modtage.

Indkaldelser

Netværk af byer - 26. aug 2021
Town-Twinning - 26. aug 2021
Beskyttelse af og fremme barnets rettigheder - 7. sep 2021
Rammepartnerskabsaftale under CERV-2021-DISA-OG-DISABILITY - 28. sep 2021
Specifik tilskudsaftale i henhold til FPA CERV-2021-DIISABILITY - 30. sep 2021

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om CERV, så tøv ikke med at kontakte os:

MARIA SOFIE JUHL
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

 /mariasofiejuhl
 +45 6188 0018
 msj@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.