Bestyrelsens beretning

En stærk partner er guld værd

EU-Kontorets bestyrelse, direktør og medarbejdere arbejder fortsat målrettet for at sikre et solidt fundament for EU-Kontorets fremtidige arbejde og virksomhed. Den nye EU-Kommission har peget på grøn omstilling, digitalisering, sikkerhed, sundhed og uddannelse som centrale områder i de kommende år.

Det matcher de nordjyske prioriteringer i den decen- trale erhvervsfremmestrategi, og derfor vil EU-Kontoret også i sin kommende strategi- og handlingsplan for 2020 – 2022 målrette sit arbejde omkring hjemtag af midler til Nordjylland på netop disse områder.

Vi befinder os stadig i et ”vadested” efter erhvervs- fremmereformen, der med virkning fra 1. januar 2019 centraliserede hele den hidtidige regionale økonomi til erhvervsfremme hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Usikkerhed om regionernes fremtid, der først blev afklaret med folketingsvalget i juni 2019, har også skabt usikkerhed.

Det har dog ikke forhindret EU-Kontoret og dets medarbejdere i at fortsætte deres solide arbejde til gavn for Nordjylland. Det gælder i forhold til nordjy- ske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, region og kommuner, og det har i 2019 resulteret i et samlet hjemtag på godt 32 mio. kr.

Den økonomiske usikkerhed har dog medført en nødvendig tilbageholdenhed med genbesættelse af ledige stillinger. Det har i 2019 bl.a. betydet en min- dre bemanding i Bruxelles-kontoret end ønskeligt og nødvendigt. Til gengæld har det haft den positive virkning, at EU-Kontorets økonomiske konsolidering er styrket i det.

På trods af den fortsatte usikkerhed – især i forhold til den fremtidige finansieringen af den erhvervsret- tede indsats – er der enighed om, at det er helt af- gørende, at såvel kontoret i Støvring som i Bruxelles
kommer tilbage på normal bemanding for at sikre en fortsat hjælp og betjening på et højt fagligt niveau.

 

Image

Ole Stavad, formand for EU NordDanmarks bestyrelse

Udvalgsformand, Region Nordjylland

Det betyder, at bestyrelsen fremlægger et budget for 2020, hvor vi bruger af den opsparede kapital – og noget tilsvarende må forventes i 2021. I den mel- lemliggende tid bliver der så – bl.a. sammen med repræsentanter for erhvervslivet – arbejdet ihærdigt for at sikre en mere langsigtet finansiering af især den erhvervsrettede indsats.

For at sikre det stærkest mulige fundament for EU- Kontorets fortsatte virksomhed har bestyrelsen gen- nemgået hele omkostningssiden med ”tættekam”. Enhver budgetpost er blevet vurderet for at sikre, at hver eneste krone, der bruges, bidrager til EU-Kon- torets primære opgave med at skabe fremgang og udvikling i Nordjylland.

I Bruxelles er vi opsagt til udflytning af vore nuvæ- rende kontorer med udgangen af oktober 2020. Bestyrelsen har på den baggrund indgået en aftale om en ny lokalisering hos Det Syddanske EU-Kontor, hvor der i forvejen er et stærkt fagligt miljø. Der er i den forbindelse også lagt op til en dialog med Det Syddanske EU-Kontors formandskab om et tættere samarbejde mellem vore to kontorer. Flytningen betyder samtidig en mærkbar huslejebesparelse fra 2021.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt yder- ligere at styrke samarbejdet med vore medlemmer og nære samarbejdsparter. Ud over det tætte samarbejde med kommuner og region gælder det ikke mindst i forhold til Erhvervshuset, Aalborg Universitet (AAU) og University College Nordjylland (UCN). Det er eksempelvis aftalt med både AAU og UCN, at der udarbejdes skriftlige samarbejdsaftaler, der kan sætte rammen for vort fremtidige samarbejde.

På trods af turbulens og økonomiske udfordringer, har vi i bestyrelsen oplevet et EU-Kontor, der med direktøren i spidsen udfører et godt og solidt arbej- de, hvor alle medarbejdere ikke blot leverer en solid faglig indsats, men også går til opgaven med et smit- tende engagement, som får ting til at lykkes