FORMANDENS BERETNING
NordDanmarks EU-kontor skaber resultater ved facilitering af netværk og vejledning med udgangspunkt i de projektmidler, EU-Kommissionen udbyder, og som kontoret kan bringe i spil i denne interaktion. 2021 har ligesom 2020 været et år, hvor kontoret i Nordjylland primært har kunnet skabe resultater via online forbindelser, og i Bruxelles primært fra hjemmekontoret. Samtidig var der store udfordringer i Kommissionen med at få rammeprogrammet for 2021-2027 på plads. Programmet blev først vedtaget umiddelbart før sommerferien, hvilket medførte, at alle heraf følgende EU-programmer først blev tilgængelige i løbet af efteråret 2021 med ca. 1 års forsinkelse i forhold til det forventede.

På trods af svære odds er det lykkedes EU-kontoret at sikre et hjemtag på 27 millioner kr.

Samtidig er det, i tæt samarbejde med bestyrelsen, lykkedes at fortsætte en løbende opnåelse af de ønskede resultater, der er skitseret i kontorets handlingsplan for 2020-2022. Således har der været særligt fokus på kontorets strategiske arbejdsområder, og kontoret går derfor ud af 2021 over mål med indsatserne inden for Grøn Omstilling, Sundhedsinnovation, Virksomhedsløft i bredden og Uddannelse & Kvalificeret Arbejdskraft. Ligeledes har der i 2021 været fortsat en proaktiv indsats i forhold til det digitale, det kreative og det maritime Nordjylland.

Et særligt succesfuldt område i 2021 har da også netop været Uddannelse & Kvalificeret Arbejdskraft, hvor programmerne fra EU kom tidligere på året end de øvrige. Her var der ikke mindre end 17 Nordjyske uddannelsesinstitutioner, som opnåede den akkreditering, der sikrer prækvalificering til at modtage støtte til internationaliseringsaktiviteter og udvikling af uddannelser i 2021-2027. 12 af dem med hjælp fra NordDanmarks EU-kontor. På det grundlag bliver der nu etableret projekter med internationale partnere, som er sikret tilskud i de kommende år.

Den brede virksomhedsindsats har fortsat styrket en række virksomheders innovations- og konkurrenceevne med etablering af internationale kontakter til underleverandører eller til salgskanaler for produkter og services, hvilket har resulteret i såvel øget omsætning som ekstra arbejdspladser. EU-kontoret er fortsat koordinator for det danske Enterprise Europe Network (EEN). Der blev i 2021 opnået finansiering til fortsættelse af netværkets virke i Danmark frem til 2025 fra hhv. EU-Kommissionens COSME-program, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Styrelsen for Forskning og Uddannelse – en samlet bevilling på 31 millioner kr.

Image
Flagskibsprojekter

Et af EU-kontorets fokusområder i 2021 var etablering af Flagskibsprojekter, med hvilket der forstås satsninger, som stemmer overens med regionens strategiske fokusområder - også kaldet Smart Specialisation - og som giver mulighed for en større indsats over en længere årrække. Denne typer satsninger er derfor kendetegnet ved et begrænset hjemtag i den første periode, hvor kimen bliver lagt til fremtidens hjemtag. EU-kontoret har i 2021 været med til at sikre ansøgninger på følgende to flagskibsprojekter:

Sundhedsområdet - Innovativ omstilling af sundhedssektoren under pandemier og opstarten af et missionsprojekt med fokus på cancer.

Digitalisering - Etablering af en European Digital Innovation Hub i Nordjylland, der skal styrke digitalisering af Nordjyske fremstillingsvirksomheder. Projektet er søgt i et konsortium bestående af Erhvervshuset, AAU, UCN, TechCollege, Digital Lead, MADE, Force Technologies og Enterprise Europe Network (EU-kontoret).

På samme vis er der 4 missioner i Horizon Europe, som arbejder med den grønne omstilling, hvor kontoret i 2021 har arbejdet intenst med at få etableret partnerskaber. I 2022 ses der frem til at indsende ansøgninger på minimum 1 mission – ’CO2 neutrale byer’ – og der arbejdes fortsat på at finde en eventuel interesse for de øvrige missioner.

organiseringen af kontoret

I 2021 blev der fortsat arbejdet på at undersøge, hvilken form og struktur EU-kontoret skal have for på bedste vis at kunne varetage hele medlemskredsens interesser og hermed understøtte såvel regionale som kommunale, videns- og erhvervsaktørers udviklingsstrategier.

Flere samarbejdsmodeller er blevet afsøgt yderligere med de øvrige 3 regionale EU-kontoret, og der tegner sig et billede af, at der i 2022 etableres et tættere samarbejde om en række aktiviteter med South Denmark European Office, som EU-kontoret også bor til leje hos i Bruxelles, ligesom der fortsat arbejdes med at afsøge yderligere samarbejdsmuligheder. Arbejdet er allerede i gang, og det skal nævnes, at flere af de i denne beretning beskrevne resultater er skabt i samarbejde med de øvrige regionale EU-kontorer i regi af Dacob samarbejdet.

Efter 2020 resultatet stod det klart, at den økonomiske omlægning af kontoret var lykkedes, så EU-kontoret nu i højere grad er i stand til at balancere igangsætning af aktiviteter med den tilgængelige økonomi. Som konsekvens heraf blev Jens Christian Winther ansat som direktør for kontoret i efteråret 2021. Der er dermed sammen med Hanne Bregendahl Pihl skabt en stabil, todelt ledelsesstruktur, som sikrer ro omkring medarbejderne, så der i 2021 har kunnet være mere fokus på at igangsætte resultatskabende aktiviteter, der hurtigt begyndte at blive synlige hos de nye medarbejdere.

Hen mod efteråret 2021 stod det klart, at kontorets egenkapital også ville vokse i 2021, hvorfor der blev etableret et 3-årigt budget, der skal sikre investering af egenkapitalen i de områder, der kan understøtte de nordjyske strategier bedst. Her blev det besluttet at øge kontorets aktiviteter og indsatser ved at tilføje hhv. én medarbejder i Bruxelles og én i Nordjylland. Her er det især aktiviteter omkring den grønne omstilling og mobilitet, der er på tegnebrættet.

Kontoret står derfor nu styrket og klar til at løfte de muligheder, udfordringer og aktiviteter, 2022 måtte byde på.

Indtægter

Årsregnskabet viser i 2021 indtægter for 8,1 mil. kr., der primært stammer fra de to kategorier: medlemskontingenter fra de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, AAU, UCN og Sermersooq Kommune og fra projektbevillinger. Omsætningen er faldet med godt 1,1 mil. kr. i 2021, hvilket primært skyldes, at erhvervsprogrammet SIP udløb i 2020. Nedgangen på de 1,1 mil. kr. er dog mindre end forventet, hvilket skyldes en øget efterspørgsel efter køb af kontorets timer samt tildeling af ekstra budget på Enterprise Europe Network projekter.

Projektaktiviteterne under Enterprise Europe Network udgør ca. 1/3 af EU-kontorets omsætning og er derfor en god gearing af de erhvervsrettede aktiviteter - og giver samtidig adgang til partnersøgninger og netværk, der kan understøtte kontorets øvrige aktiviteter. Samtidigt sikrer projektporteføljen omkring EEN en kritisk masse ift. personaleressourcer. Netværket modtog i 2021, som tidligere nævnt, yderligere finansiering til at fortsætte sit arbejde frem til 2025 med mulighed for forlængelse indtil udgangen af 2028.

De største udgiftsposter

Personaleudgifterne udgør fortsat langt den overvejende del af kontorets omkostninger. Her er der siden sidste år sparet lidt over 1 mil. kr., hvilket er tæt på det budgetterede.

Rejseomkostningerne var i 2021 90t kr. højere end året før, men fortsat under det budgetterede, da det igen i 2021 ikke var muligt at foretage rejseaktivitet i det forventede omfang.

Lokaleomkostningerne i 2021 er ca. halveret i forhold til 2020, efter at huslejebesparelsen fra de nye lokaler i såvel Danmark som Bruxelles er slået fuldt igennem og derfor ligger som forventet i budgettet.

Administrationsomkostningerne udgør ca. 2/3 af niveauet fra 2020, hvilket i særdeleshed skyldes udskiftninger af IT-udstyr mm. i forbindelse med flytningen i 2020, og ligger derfor som forventet i budgettet.

Årets resultat

Årets resultat viser et overskud på 763 t.kr, hvilket er 1,2 mil. kr. bedre end budgetteret. De primære årsager til det bedre resultat er den øgede projektomsætning samt en lavere rejseaktivitet. Dermed udgjorde egenkapitalen med udgangen af 2021 4,7 mil. kr.

De kommende år

Budgettet for 2022 lægger op til et mindre underskud, da der heri er indregnet igangsætning af de vedtagne to nye ansættelser. De stigende personaleomkostninger til dette forventes dog først at slå fuldt igennem i 2023. Til gengæld forventes flere af kontorets projekt-
ansøgninger inden for i særdeleshed grøn omstilling og digitalisering at modtage kontrakter i løbet af 2022, og disse vil således komme til at indgå som en del af EU-kontorets projektportefølje.

Alt i alt forventes det, at egenkapitalen løbende geninvesteres i strategisk relevante aktiviteter og indsatser over en periode på 3-5 år, med henblik på at opnå en stabil, løbende projektportefølje og et egenkapitalniveau på 0,5-1 mill. kr. således at der også fremover vil være en solid økonomi i NordDanmarks EU-Kontor.

BESTYRELSEN 2021
Leon Sebbelin, Formand, Borgmester, Rebild Kommune
Ole Stavad, Udvalgsformand, Region Nordjylland
Ulla Astman, Regionrådsformand, Region Nordjylland
Mogens Jespersen, Borgmester, Mariagerfjord Kommune
Michael Klitgaard, Borgmester, Brønderslev Kommune
Otto Kjær Larsen, Regionrådsformand, Region Nordjylland
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Mariagerfjord Kommune
Annette Drivsholm, Direktør, Spar Nord Bank

TILFORORDNEDE - FAGLIG SPARRING
Dorte Stigaard, Innovationsdirektør, AAU
David Mayntz, Forsknings- og Udviklingsdirektør, UCN
Henning Christensen, Regional Udviklingsdirektør, Region Nordjylland
Christian Hesthaven, Kommunaldirektør, Rebild Kommune
Emil Skjervedal, Erhvervschef, Ineriartortitsineq Piujuartitsinerlu - Sermersooq Erhverv