Bestyrelsens beretning

En stærk partner er guld værd

Trods et turbulent år er det lykkedes EU-kontoret i tæt samarbejde med norddanske virksomheder, kommuner, region og uddannelsesinstitutioner at hjemtage et rekordstort beløb på 96 millioner kroner.

Midlerne understøtter den norddanske udvikling inden for især miljø, energi, sundhed, digitalisering, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft, og de fordeler sig på såvel små som større aktører og organisationer, på start-ups såvel som velkonsoliderede virksomheder. Et udvalg af projekterne beskrives i denne
årsrapport.

COVID-19 har sat sit særlige præg på EU-kontorets arbejde i 2020, hvor flertallet af fysiske møder og seminarer er blevet afløst af virtuelle møder og arrangementer. Alligevel er det lykkedes at fastholde momentum, hvilket
hjemtaget af midler er udtryk for.

Hjemtaget er sket i et tæt samarbejde mellem kontoret i Nordjylland og kontoret i Bruxelles, hvor konsulenternes solide kontakt med norddanske organisationer og viden om deres behov hele tiden kombineres med den tætte kontakt til EU-institutioner og netværk i Bruxelles.

Bruxelles-kontoret er i 2020 blevet styrket med ansættelsen af nye, kompetente profiler inden for sundhedsinnovation, grøn omstilling, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Kontoret i Nordjylland er blevet styrket med ansættelsen af en ny projektkonsulent med fokus på at hjælpe virksomheder til at få adgang til EU-puljer. Begge kontorer har skiftet adresse og er herigennem kommet tættere på vigtige samarbejdspartnere, samtidig med at omkostningerne til husleje er blevet reduceret.

Netop reduktion af omkostningerne har været et fokuspunkt i 2020, hvor der var budgetteret med et mindre underskud og træk på egenkapitalen. Men som følge af lokaleflytningerne, tilpasning i medarbejderantallet og en begrænset rejseaktivitet under COVID-19, er det i 2020 i stedet lykkedes at skabe et overskud og dermed en konsolidering af EU-kontorets økonomi.

Image

Leon Sebbelin, formand for EU NordDanmarks bestyrelse

Borgmester, Rebild Kommune

Udviklingen kommer i forlængelse af flere års fokus på opbygning af organisationen, dens økonomi og strategi under ledelse af direktør Benjamin Holst, som valgte at fratræde sin stilling i 2020.

Han efterlader et styrket EU-kontor til Jens Christian Winther som konstitueret direktør. Konstitueringen skal ses i lyset af, at der fortsat arbejdes på at finde en form og struktur på EU-kontoret, der på bedste vis kan varetage hele det nordlige Danmarks interesser og kan favne såvel regionale som kommunale, videns- og erhvervsaktører. Der arbejdes således fortsat på at finde den rigtige konstruktion.

I 2021 vil EU-kontoret bevare det særlige fokus på mulighederne i EU’s nye 7-årige rammeprogram for på bedst mulig vis at understøtte kontorets medlemmer i de 11 nordjyske kommuner, Sermersooq Kommune, regionen, UCN og Aalborg Universitet samt virksomheder i Nordjylland og på Grønland.

Budgettet for 2021 lægger op til et lille underskud, som vil blive dækket af en stærk egenkapital. Det forventes ligeså, at der i de nye EU-programmer kan hjemtages midler til at supplere kontorets aktiviteter med projekter inden for i særdeleshed grøn omstilling og digitalisering, som fra 2022 vil indgå som en del af EU-kontorets portefølje og bidrage til at sikre en fortsat stabil og produktiv drift af EU-kontoret.